GameServer
Online
JoinServer
Online
CHARACTER VIEW
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 Elise 300 3 0
2 SUTY 141 3 0
3 Archangel 82 3 0
4 XeOm 183 2 0
5 BumBumBum 110 2 0
6 JAVTokuda 95 2 0
7 AnhAlex 64 2 0
8 PomPomPom 46 2 0
9 PamPamPam 232 1 0
10 BamBamBam 179 1 0
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 Zippo Zippo 0
2 SoNood Ng0cThao 0
3 OneHit Kimochi 0
4 KillAll KillAlll 0
5 KeVin SUTY 0
6 DraGon Suol 0
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 359
Tổng số nhân vật 660
Tổng số Guilds 6
Số Game Masters 0
Số người online 20
Online trong ngày 33
Thời gian:
Fanpage / Diễn đàn
Thời gian Sự kiện
Copyright © : by ElfCheat MVCore Website v1.17.0